Algemene Voorwaarden

ALGEMENE EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN REALO

Met deze algemene en gebruiksvoorwaarden van Realo (aangeduid als de "Gebruiksvoorwaarden") informeren wij onze bezoekers en geregistreerde gebruikers (aangeduid als "je", “jij” of “jou(w)” of gelijkaardige uitdrukking) onder welke voorwaarden toegang kan worden verkregen tot en gebruik kan worden gemaakt van onze website, applicatie of enig ander platform (gezamenlijk aangeduid als het "Platform") via dewelke wij onze diensten, producten en informatie (gezamenlijk aangeduid als de "Producten") aanbieden.

De Gebruiksvoorwaarden moeten samen worden gelezen met onze Privacyverklaring (die je vertelt welke persoonsgegevens wij van en over jou verzamelen en voor welke doeleinden) en onze Cookieverklaring (die je vertelt op welke manier wij cookies gebruiken op het Platform en voor welke doeleinden). De Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring vormen een bindende overeenkomst tussen jou en onze onderneming, en worden gezamenlijk aangeduid als de "Voorwaarden".

Wanneer je gebruik maakt van een of meerdere van de Producten die op ons Platform worden aangeboden, ben je naast de Voorwaarden ook gebonden aan bijkomende specifieke voorwaarden die desgevallend van toepassing zijn op dat/die specifieke Product(en). Deze worden jou meegedeeld wanneer deze producten worden besteld.

Om de Gebruiksvoorwaarden overzichtelijk te maken, zijn deze als volgt gestructureerd:

  • Deel A:Algemene informatie
  • Deel B:Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het Platform
  • Deel C:Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Producten
  • Deel D:Bijzondere bepalingen van toepassing op de Producten
  • Deel E:Jouw bijkomende rechten als een consument
  • Deel F:Belangrijke overige juridische bepalingen

Pas op: Voor sommige Producten kan je van ons Platform gebruik maken in de hoedanigheid van een consument. In dat geval zijn enkele specifieke bepalingen op jou van toepassing. Zo geniet je bij het aangaan (waar mogelijk) van een abonnementsformule niet van een herroepingsrecht, maar je kan je abonnement aan het einde van elke periode uiteraard annuleren. Aan het einde van de door jou gekozen periode van een abonnement, wordt het abonnement automatisch met dezelfde periode verlengd. Echter, aan het einde van elke cyclus waarvoor je een abonnement bent aangegaan, heb je het recht om je abonnement op te zeggen. Een opzegging moet gebeuren voor het einde van de factureringsperiode, zoniet wordt de periode verlengd met dezelfde termijn als de lopende periode. Na de stilzwijgende verlenging kan je als consument op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn die hierin is bepaald, zonder dat deze termijn meer dan twee maanden mag bedragen. Opzeggen in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden kan via je account of door ons te contacteren via info@realo.be. Lees meer hierover specifiek in Deel E van deze Gebruiksvoorwaarden. Lees uiteraard ook de andere bepalingen na van onderstaande Gebruiksvoorwaarden, die ook op jou als consument van toepassing zijn.

Deel A: Algemene informatie

1. Wie zijn wij en hoe kan je contact met ons opnemen?

1.1 Het Platform wordt beheerd door Realo NV, met adres te Poel 16, 9000 Gent, België en met ondernemings-/BTW-nummer (BE) 0543.772.595 (aangeduid als "wij", "ons", "de onderneming" of gelijkaardige uitdrukking).

1.2 Je kan contact met ons opnemen per e-mail via info@realo.be. Voor vragen specifiek over privacy kan je ons ook mailen op privacy@realo.be. Zie ook de “Over” rubriek op ons Platform. Na jouw contactname zullen wij er alles aan doen om je vraag snel op te volgen.

2. Toepasselijkheid van de Voorwaarden

2.1 Gelieve de Voorwaarden zorgvuldig te lezen en ervoor te zorgen dat je ze begrijpt, alvorens het Platform, en desgevallend onze Producten, te gebruiken. De Voorwaarden bevatten belangrijke clausules. In het geval dat je de Voorwaarden niet zou begrijpen of het er niet mee eens zou zijn, vragen wij jou je te onthouden van verdere toegang tot of gebruik van ons Platform en/of onze Producten, en desgevallend contact met ons op te nemen via de hogervermelde contactgegevens.

2.2 Door gebruik te maken van het Platform en/of onze Producten, bevestig je dat je de Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard. In sommige gevallen zal je ook worden gevraagd de Voorwaarden expliciet te accepteren alvorens je een bepaalde actie kan ondernemen (bv. het bestellen van een Product). Daarbij ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat het aanvinken van een invulhokje telt als jouw geïnformeerde, specifieke, vrije en volledige toestemming zoals een handtekening om met contractuele documenten akkoord te gaan.

2.3 Je kan een kopie van de Voorwaarden afdrukken om in jouw persoonlijk dossier te bewaren, maar je kunt de Voorwaarden ook online bekijken wanneer je maar wilt.

3. Diensten en Producten aangeboden op het Platform

3.1 Het Platform is bedoeld om consumenten en professionelen toegang te geven tot allerhande vormen van vastgoeddata. Dat kan gaan over panden die te koop of te huur staan, tot het verwerven van diepgaande inzichten in vastgoeddata. Sommige van deze inhoud op het Platform is gratis toegankelijk en kan door elke (geregistreerde of niet-geregistreerde) bezoeker worden geraadpleegd. Andere Producten zijn daarentegen betalend.

3.2 Jouw gebruik van het Platform omvat (waar relevant, afhankelijk van de functionaliteiten aangeboden op elk Platform) onder meer de toegang tot en browsen op het Platform, het opzoeken en raadplegen van bovengenoemde informatie, het doorklikken op links van derde partijen, het registreren als gebruiker (en alle functionaliteiten die daarmee gepaard gaan), het bestellen van betalende Producten, het abonneren op onze nieuwsbrief en verschillende andere vormen van communicatie (zie je account) en elke andere vorm van gebruik zoals aangeboden op het Platform.

Deel B: Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het Platform

4. Toegang tot het Platform

4.1 Wij bieden de mogelijkheid om het Platform te gebruiken als niet-geregistreerde bezoeker of als geregistreerde gebruiker. Dit gebruiksrecht is persoonlijk, beperkt (zoals beschreven in de Voorwaarden), niet-exclusief, niet-overdraagbaar en tijdelijk. Het gebruiksrecht wordt jou verleend onder de voorwaarde van jouw volledige naleving van de Voorwaarden. Om toegang te krijgen tot bepaalde Producten zullen wij jou evenwel steeds vragen om te registreren als een gebruiker.

4.2 Het Platform wordt aangeboden in de Nederlandse, Franse, Spaanse en Engelse taal. Onze communicatie met jou zal ook in een van deze door jou gekozen taal plaatsvinden. Je kan als gebruiker steeds jouw taalinstellingen aanpassen in je persoonlijke account.

4.3 Je bent zelf verantwoordelijk om alle technische en andere maatregelen te nemen om toegang te verkrijgen tot het Platform en om het te gebruiken.

4.4 Je bent verantwoordelijk voor de naleving van deze Voorwaarden voor alle personen die jouw internetverbinding of apparaat gebruiken om toegang te krijgen tot ons Platform en dit gebruiken. Professionele gebruikers staan in voor het gebruik van het Platform door hun werknemers, medewerkers, agenten of vertegenwoordigers (samen het “Personeel”) en de naleving door die personen van de huidige Voorwaarden. De professionele gebruiker erkent en aanvaardt dat Realo de professionele gebruiker steeds integraal zal kunnen aanspreken voor handelingen gesteld door het Personeel op het Platform en/of in verband met de naleving van deze Voorwaarden.

5. Gebruik van ons Platform

5.1 Je kan het Platform gebruiken als bezoeker zonder account en zonder een vergoeding verschuldigd te zijn. Je kan je ook registreren als gebruiker op het Platform, zonder een vergoeding verschuldigd te zijn. Sommige Producten zijn evenwel betalend en deze kan je ofwel eenmalig bestellen, ofwel op basis van een abonnementsformule. De toepasselijke prijzen staan vermeld op het Platform en worden voor een bestelling nogmaals duidelijk aangegeven.

5.2 Een gratis gebruik van het Platform is bedoeld voor niet-systematische opzoekingen voor gebruik intern in jouw organisatie of voor jou persoonlijk. Het is daarbij niet toegestaan om opzoekingen op het Platform commercieel te gebruiken.

5.3 Betalende Producten zijn hoofdzakelijk bedoeld voor een professioneel gebruik, al is het in sommige gevallen mogelijk om sommige van deze Producten als consument te bestellen. Het gebruik van betalende Producten is in elk geval steeds beperkt tot een intern, normaal, en waar relevant professioneel, gebruik van de Producten voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn, met uitsluiting van andere vormen van gebruik en dit steeds in overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in de Voorwaarden.

6. Registreren op het Platform en lidmaatschap

6.1 Wij bieden je de mogelijkheid om te registreren op ons Platform door het ingeven van jouw gegevens (afhankelijk ook of je een vastgoedprofessional bent). Door registratie krijg je toegang tot extra diensten / functionaliteiten. Je gegevens bij registratie worden verwerkt in lijn met onze Privacyverklaring. Je moet correcte, waarheidsgetrouwe en niet-misleidende informatie over jezelf geven. Wijzig je gegevens zodra ze veranderen.

6.2 Je mag maar één keer registreren en je mag dus ook geen andere naam gebruiken voor een bijkomende registratie. Elk account is persoonlijk en kan maar door één persoon worden gebruikt. Je mag dus je accountgegevens niet doorgeven aan anderen, ook niet binnen je organisatie. Indien we zouden vaststellen dat dit toch het geval is, dan behouden wij ons het recht voor om je account op te schorten en/of te beëindigen, alsook om de toepasselijke vergoedingen van jou op te eisen.

6.3 Je moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik, verlies of elke andere ongeoorloofde bekendmaking van jouw account of elke andere inbreuk op de beveiliging via info@realo.be. Wij verzoeken je ook om aan het einde van elke sessie uit te loggen.

6.4 Wij hebben het recht om elke lidmaatschapsaanvraag te weigeren. Je lidmaatschap begint pas na het ontvangen van een bevestigingsmail van ons. Je kan je lidmaatschap op elk moment weer beëindigen via jouw instellingen. Opzegging door jou noch opzegging door ons geven jou recht op enige vergoeding.

6.5 Wij behouden ons het recht voor om jouw account te desactiveren, onbruikbaar te maken of op te schorten wanneer wij van mening zijn dat deze Voorwaarden niet zijn nageleefd (of dreigen niet te worden nageleefd) of wanneer wij van mening zijn dat wij, jij of andere gebruikers worden blootgesteld aan een veiligheids-, commerciële of andere risico’s. Wij kunnen dit zonder voorafgaande verwittiging doen, maar zullen jou wil altijd berichten. Na een dergelijke beëindiging of opschorting kan je niet opnieuw registreren of onze diensten gebruiken, tenzij je bericht krijgt dat de schorsing werd opgeheven.

6.6 Je gaat ermee akkoord om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer je communiceert met andere gebruikers van het Platform, voornamelijk wanneer je besluit om een pand te bezoeken.

7. Notificaties en serviceberichten

7.1 Je gaat ermee akkoord dat wij jou belangrijke meldingen kunnen sturen op de website, mobiele apps of via e-mail. Merk ook op dat wanneer jij je gegevens achterlaat ons Platform op welke wijze dan ook (bv. via e-mail, via contactformulier, via bestelling), wij jou beschouwen als onze klant en dat we je dus ook informatie mogen via die opgegeven gegevens (bv. mail, telefoonnummer, sociale media-account, enz.) sturen over Realo en de diensten en producten die het aanbiedt.

7.2 Jouw contactgegevens moeten correct zijn om belangrijke meldingen te kunnen ontvangen. Voor serviceberichten of meldingen over de service kunnen wij ook een banner plaatsen op het Platform om u op de hoogte te brengen van bepaalde veranderingen, zoals wijzigingen in de Voorwaarden.

7.3 Wij kunnen je ook op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar een e-mailadres gekoppeld aan jouw account. Je gaat er ook mee akkoord dat wij jou via je account kunnen contacteren of via andere middelen, waaronder e-mail, mobiel nummer of telefoon in verband met jouw account of onze Producten.

7.4 Controleer in jouw instellingen welke berichten je ontvangt van Realo. Je gaat ermee akkoord dat wij geen aansprakelijkheid hebben met betrekking tot of ten gevolge van jouw nalatigheid om correcte contact- of andere gegevens te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, het niet ontvangen van belangrijke informatie.

7.5 Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens, zie onze Privacyverklaring.

8. Plaatsen van eigen inhoud op het Platform

8.1 Bepaalde functionaliteiten op het Platform laten toe dat jij bepaalde eigen inhoud deelt met de andere bezoekers en gebruikers van het Platform, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een pand voor verkoop of verhuur (hierna samen “Eigen Inhoud”). Wanneer je Eigen Inhoud op ons Platform plaatst, dan verwachten we van jou dat je met enkele verplichtingen rekening houdt:

(a) Eerst en vooral is het jouw volle verantwoordelijkheid en garandeer je om ervoor te zorgen dat alle Eigen Inhoud die geplaatst wordt, correct, volledig en niet misleidend is. Eveneens garandeer je dat je alle rechten hebt om de Eigen Inhoud te plaatsen op het Platform.

(b) Je bent zelf verantwoordelijk voor de Eigen Inhoud die je verstrekt op ons Platform.

(c) In alle gevallen verwachten wij van jou dat je je bij het plaatsen van Eigen Inhoud houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving en dat je bijgevolg geen Eigen Inhoud plaatst die bijvoorbeeld (maar zonder uiteraard exhaustief te zijn) illegaal is, in strijd is met de goede zeden of het fatsoen, die misleidend, lasterlijk, leugenachtig of anderszins oneerlijk is, die inbreuk maakt op de vertrouwelijke aard van de informatie (zoals bedrijfsgeheimen, beschermde informatie, enz.), die inbreuk maakt op de rechten van derden (bijv. intellectuele eigendomsrechten), enz.

(d) Je dient ervoor te zorgen dat de Eigen Inhoud die je plaatst vrij is van fouten, virussen, worms, Trojan horses, of andere schadelijke inhoud.

(e) Je aanvaardt dat de Eigen Inhoud die je plaatst op het Platform publiek beschikbaar en consulteerbaar zal zijn voor de bezoekers en gebruikers van het Platform (afhankelijk van hun gebruiksrechten op het Platform). Je garandeert dan ook dat je deze Eigen Inhoud openbaar mag maken.

8.2 Wij nemen geen enkele verplichting op ons om de Eigen Inhoud te controleren of te filteren, maar we behouden ons wel het recht voor (zonder verplichting) om steekproefsgewijs dergelijke verificaties te doen. Indien wij van mening zijn dat bepaalde Eigen Inhoud in strijd is met de Voorwaarden of met de toepasselijke wet, behouden wij ons het recht voor dergelijke inhoud te verwijderen, maar ook om actie te ondernemen tegen de betrokken persoon/personen (met inbegrip van het indienen van een klacht bij de bevoegde instanties). We behouden ons ook het recht voor om actie te ondernemen omtrent Eigen Inhoud wanneer wij daaromtrent reacties of klachten ontvangen van derde partijen. Het staat iedereen vrij om ons omtrent bepaalde Eigen Inhoud te contacteren via de daartoe voorziene procedure (dat kan via onze contactgegevens of via de “Meld een probleem”-functionaliteit).

8.3 Jij vrijwaart ons ten volle voor alle claims die tegen ons zouden worden gericht op basis van, en voor alle kosten en aansprakelijkheden die voor ons voortvloeien uit, de Eigen Inhoud en/of de niet-naleving van deze Voorwaarden en de toepasselijke wet.

8.4 Uiteraard mag je enkel Eigen Inhoud plaatsen voor zover je de volledige rechthebbende bent, dan wel het onvoorwaardelijke recht hebt gekregen om dergelijke informatie te plaatsen op het Platform. Je kan eveneens enkel Eigen Inhoud plaatsen voor een organisatie, wanneer die organisatie daarmee akkoord gaat en je dient daarbij alle binnen deze organisatie geldende regels daaromtrent na te leven. Ook hier vrijwaar jij ons ten volle voor alle claims die tegen ons zouden worden gericht op basis van, en voor alle kosten en aansprakelijkheden die voor ons voortvloeien uit, een overtreding van deze bepaling.

8.5 Je erkent en aanvaardt dat de beëindiging van jouw lidmaatschap in lijn met deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, betekent dat wij het recht hebben om jouw Eigen Inhoud gedeeltelijk of volledig te verwijderen.

9. Hoe (niet) gebruik te maken van ons Platform

9.1 Je mag ons Platform alleen gebruiken voor legale en toegelaten doeleinden, zoals ook nader bepaald in de Voorwaarden. Je mag ons Platform niet gebruiken:

(a) om goederen of diensten andere dan vastgoed te verkopen of om promotioneel materiaal te verdelen andere dan vastgoed zonder onze voorafgaande en expliciete toestemming;

(b) in strijd met wet- en regelgeving die op jou van toepassing is;

(c) op een onwettige of frauduleuze manier;

(d) met het doel andere juridische of natuurlijke personen en entiteiten of onze onderneming op enigerlei wijze schade te berokkenen of trachten te berokkenen;

(e) om de kwetsbaarheid van het Platform of om het even welk netwerk verbonden met het Platform te peilen, te scannen of te testen, of de veiligheids- of authenticatiemaatregelen op het Platform te doorbreken;

(f) om eender welke actie te ondernemen die een onredelijk of disproportioneel grote last zou veroorzaken op de infrastructuur van het Platform of onze systemen of netwerken;

(g) om te interfereren met de goede werking of functies van het Platform;

(h) voor het bewust verzenden van gegevens, het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden (Trojan horses), worms, time-bombs, spyware, cancelbots, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode bevat die is ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

9.2 Je stemt er ook mee in:

(a) geen enkel deel van ons Platform (inclusief haar inhoud) te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, er afgeleide werken te maken, te gebruiken voor doeleinden van reverse engineering of anderszins te gebruiken in strijd met de bepalingen van de Voorwaarden;

(b) het Platform niet te gebruiken om een product of dienst te bouwen of in stand te houden dat concurreert met het Platform;

(c) om de navigatiestructuur of presentatie van de diensten die worden aangeboden via het Platform niet te reproduceren of te omzeilen;

(d) geen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot, te interfereren met, storing te veroorzaken aan, of schade te berokkenen aan: enig deel of enige component van ons Platform, enige apparatuur of netwerk waarop ons Platform is opgeslagen of via hetwelk het ter beschikking wordt gesteld of enige software gebruikt bij de levering van ons Platform.

10. Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 Behoudens Eigen Inhoud, zijn wij de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten vervat in ons Platform (met inbegrip van handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s, teksten alsook andere inhoud die via ons Platform ter beschikking wordt gesteld) en de onderliggende programmeertaal (samen “Intellectuele Rechten”). Deze bescherming omvat onze merken, onze auteursrechten en onze databankrechten (waar en indien toepasselijk).

10.2 Jij verkrijgt geen enkele andere rechten op onze Intellectuele Rechten dan de beperkte gebruiksrechten die in deze Voorwaarden uitdrukkelijk zijn bepaald. Zo kunnen onze Intellectuele Rechten niet worden gereproduceerd, gebruikt, gepubliceerd, verdeeld, verkocht of getoond zonder de expliciete, voorafgaande en schriftelijke toestemming van onze onderneming. Je zal je ook onthouden van enige actie te ondernemen die onze rechten zouden kunnen schaden, beperken of beïnvloeden.

10.3 Alle suggesties, feedback of knowhow die wij ontvangen van klanten bij het aanbieden van ons Platform en/of onze Producten mogen wij verder gebruiken en commercieel uitbaten. Wij zijn daarvoor geen enkele vergoeding verschuldigd.

10.4 Jij garandeert dat de informatie over je huis of je profiel door jou gepubliceerd werden en dat jij de enige auteur op dat profiel bent. Je geeft Realo een niet-exclusief en overdraagbaar recht om, onbeperkt in de tijd, gegevens die je via het Platform deelde met andere leden, – inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's, afbeeldingen, tekeningen, fotobeschrijvingen, enz. – te gebruiken, verwerken, vertalen of te wijzigen op het Platform.

11. Linken naar het Platform en links op het Platform

11.1 Het staat je in principe vrij om te linken naar ons Platform. Linken naar ons Platform moet steeds eerlijk en wettelijk gebeuren en mag onze reputatie niet schaden noch daarvan misbruik maken. In elk geval staan wij geen links toe op een zodanige wijze dat daaruit enige vorm van associatie of goedkeuring van onze kant zou kunnen blijken of gesuggereerd worden, daar waar zulks niet bestaat.

11.2 Via ons Platform kunnen wij doorlinken naar platformen en/of inhoud van derde partijen (bijvoorbeeld de website van een vastgoedmakelaar, een sociaal netwerk, enz.). Deze links zijn louter informatief en laten je toe informatie te raadplegen of op te vragen bij derde partijen. Uiteraard nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van die platformen en/of inhoud van derde partijen nu wij daarover geen enkele controle hebben. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door ons van deze gelinkte websites. Merk ook op dat deze platformen en/of inhoud van derde partijen onderworpen kunnen zijn (en ook vaak zullen zijn) aan eigen contractuele voorwaarden (gebruiksvoorwaarden, privacyvoorwaarden, enz.); het is jouw eigen verantwoordelijkheid om deze contractuele voorwaarden van de derde partij na te lezen en na te gaan of je daarmee akkoord gaat.

Deel C: Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Producten

12. Bestellen van Producten en abonnementsformules

12.1 Sommige Producten kunnen eenmalig aangekocht worden. Voor sommige Producten kan je eveneens een betalend abonnement afsluiten met onze onderneming. Bij elke aankoop zal je gevraagd worden om bepaalde gegevens op te geven, zulks afhankelijk van het geselecteerde Product. De voorwaarden voor de aankoop van elk Product staan verder op het Platform beschreven.

12.2 Wij staan alleen de volgende personen toe om onze Producten aan te kopen:

(a) personen die ten minste 18 jaar oud zijn (of, indien die leeftijd hoger ligt, de leeftijd zoals voorgeschreven volgens de wetgeving in jouw land); en

(b) wanneer je namens een onderneming of juridische entiteit inschrijft, die personen die garanderen gemachtigd te zijn door deze juridische entiteit om deze rechtsgeldig te kunnen vertegenwoordigen.

12.3 Indien je niet voldoet aan de criteria zoals uiteengezet in clausule 12.2, kan je onze Producten niet bestellen. Elke succesvolle poging om dit te omzeilen zal leiden tot een onmiddellijke stopzetting van een abonnement dat je met ons bent aangegaan. Bovendien behouden wij ons in het geval van een dergelijke (al dan niet succesvolle) poging al onze wettelijke rechten voor (met inbegrip van het recht om schadevergoeding te eisen en je te blokkeren van verder gebruik van het Platform).

12.4 Wanneer je je abonneert op onze Producten, dien je je te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving die op jou van toepassing is en wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk indien je handelt in strijd met dergelijke wet- of regelgeving.

12.5 In het kader van klantenbeheer zullen wij het contract dat wij met jou hebben archiveren. Desalniettemin raden we je sterk aan om de documentatie bij een bestelling zelf ook in je persoonlijk dossier te bewaren.

12.6 Tijdens het proces om een Product eenmalig aan te kopen en/of je te abonneren op een van onze Producten, stellen wij je in staat om op eenvoudige manier eventuele fouten die je tijdens dit proces hebt gemaakt, te corrigeren. Bij de laatste stap van je aankoop dien je je gegevens te vervolledigen en word je doorverwezen naar de betaalpagina. Wij raden je ten zeerste aan alle door jou verstrekte informatie en de geselecteerde Producten in detail na te kijken. Wil je achteraf toch nog je persoonlijke informatie aanpassen, dan kan je dat steeds doen via je account.

12.7 Het is jouw verplichting, waarvoor je trouwens de volledige aansprakelijkheid aanvaardt, om ervoor te zorgen dat alle informatie die tijdens het bestelproces wordt verstrekt waarheidsgetrouw, volledig en accuraat is. Eventuele fouten of wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk aan ons worden meegedeeld en in dat geval behouden wij ons het recht voor om het contract te annuleren.

12.8 Nadat je een bestelling hebt geplaatst ontvang je van ons een e-mail waarin wordt bevestigd dat wij jouw bestelling hebben ontvangen. Eveneens kan je je bestellingen nakijken in je account.

13. Prijs en betaling

13.1 Voor eenmalige aankopen vragen wij steeds om op voorhand te betalen. Indien dit niet (succesvol) gebeurt, zal de transactie niet kunnen worden vervolledigd. Bij het afsluiten van een abonnement worden de toepasselijke bedragen steeds op voorhand in rekening gebracht voor de relevante periode van het abonnement, tenzij anders afgesproken tussen de partijen. De toegang tot en het gebruik van Producten onder abonnementsformule is voorwaardelijk aan jouw volledige en tijdige betaling van alle toepasselijke vergoedingen.

13.2 Voor professionele klanten is de prijs steeds exclusief BTW (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven). Voor consumenten is de prijs steeds inclusief BTW. Betalingen zijn definitief verworven en niet-terugbetaalbaar.

13.3 Facturen zijn, tenzij waar anders voorzien, binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaalbaar aan onze onderneming. Waar relevant, en voor professionelen, zal elke laattijdige betaling onderhevig zijn aan een nalatigheidsinterest ten belope van twaalf percent (12%) per jaar (pro rata berekend) (voor een consument is dit beperkt tot de wettelijke interest) op het factuurbedrag vermeerderd met de verhoging (zie hierna) die automatisch van toepassing zal zijn vanaf de overschrijding van de betaaltermijn. Bovendien zal je aansprakelijk zijn voor alle bijkomende kosten die we moeten maken om het factuurbedrag te innen, berekend op tien procent (10%) van het factuurbedrag en dit met een minimum van 200 EUR per onbetaalde factuur en onverminderd ons recht om bijkomende kosten en schade vergoed te zien. Voor consumenten geldt dat wij eerst (gratis) zullen aanmanen, dit in lijn met de wettelijke bepalingen terzake, en dat de toepasselijke nalatigheidsinteresten en bijkomende schadebedingen zullen worden berekend op basis van het openstaande bedrag en volgens de maxima toepasselijke in de wetgeving dewelke van toepassing worden geacht (bv. verschuldigd bedrag is minder dan 150,00 euro: 20,00 euro; verschuldigde saldo is meer dan 150,00 euro mar minder dan 500 euro: 30,00 euro, vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag tussen 150,01 en 500 euro; enz.).

13.4 Elk protest tegen onze facturen dient ons te bereiken binnen de veertien (14) kalenderdagen na jouw ontvangst van de factuur om snelle opvolging mogelijk te maken. Zoniet wordt de factuur geacht onherroepelijk door jou te zijn aanvaard (tenzij consumentenwetgeving jou als consument meer rechten geeft).

13.5 Je aanvaardt dat wij het recht hebben om jou onze facturen elektronisch te verzenden. Je erkent daarbij evenwel dat jij zelf verantwoordelijk bent voor de gepaste opslag en bewaring van onze (elektronische) facturen en voor de naleving van alle andere wettelijke vereisten die daarop betrekking hebben.

13.6 Je doet, in de mate toelaatbaar door de toepasselijke wet, uitdrukkelijk afstand van je recht om een compensatie of schuldvergelijking toe te passen. Deze clausule geldt niet voor consumenten.

14. Termijn en opzegging

14.1 De volgende regels zij van toepassing op onze Producten, tenzij anders bepaald door de partijen (bv. in een bestelbon) en/of in de bijzondere voorwaarden toepasselijk op het specifieke Product.

14.2 Aan het einde van de door jou gekozen periode van een abonnement, wordt het abonnement automatisch met dezelfde periode verlengd.

14.3 Aan het einde van elke cyclus waarvoor je een abonnement bent aangegaan, heb je het recht om je abonnement op te zeggen. Een opzegging moet gebeuren voor het einde van de factureringsperiode, zoniet wordt de periode verlengd met dezelfde termijn als de lopende periode (en dit voor alle teamleden, waar toepasselijk). Je kan de verlenging van je abonnement annuleren in jouw persoonlijke pagina, maar uiteraard kan je daarvoor ook contact opnemen met ons via support@realo.com of via onze klantendienst.

14.4 Na de stilzwijgende verlenging kan je als consument op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn die hierin is bepaald, zonder dat deze termijn meer dan twee maanden mag bedragen.

14.5 Wij behouden ons het recht voor om jou te allen tijde en met onmiddellijke werking de toegang tot het Platform te ontzeggen in geval van inbreuken op de Voorwaarden (dit zonder afbreuk aan ons recht op eventuele bijkomende schadevergoeding).

15. Belangrijke voorwaarden met betrekking tot het gebruik van onze Producten

15.1 Het Platform bevat Producten die je op of via het Platform kan bekijken en consulteren (bv. informatie over panden die te koop of te huur staan), dan wel via het Platform kan bestellen (bv. het bestellen van een schattingsverslag of het plaatsen van een pand). Het Platform laat ook toe Eigen Inhoud op te laden onder de voorwaarden hierin bepaald (bv. het te koop aanbieden van een pand). Voor al deze vormen van de verschillende Producten die we aanbieden, proberen we informatie aan te reiken die nuttig kan zijn voor jou. Het ter beschikking stellen van deze informatie gebeurt echter steeds uitdrukkelijk op basis van een middelenverbintenis (en niet een resultaatsverbintenis).

15.2 Sommige van onze Producten worden door ons opgemaakt en samengesteld, andere Producten of informatie worden door derde partijen aangeboden.

(a) Waar wij zelf de informatie in onze Producten samenstellen, zal dit steeds naar best vermogen (middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis) gebeuren en op basis van de informatie die ons door openbare bronnen ter beschikking worden gesteld. Sommige vormen van informatie die wij verschaffen zijn gebaseerd op wiskundige algoritmes en modellen waarbij het steeds een subjectieve inschatting blijft op basis van beschikbare informatie. Deze algoritmes en modellen zijn onze bedrijfsgeheimen en wij hebben geen verplichting deze openbaar te maken. Hoewel wij de intentie hebben te allen tijde zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken, dien je er wel rekening mee te houden dat deze informatie foutief, onvolledig of niet up-to-date kan zijn. Wij bieden dan ook geen garantie (en kunnen dat ook niet doen) dat deze informatie, en onze Producten die daarop gebaseerd zijn, te allen tijde volledig, correct, en up-to-date is.

(b) De informatie door derde partijen aangeboden (bv. Eigen Inhoud geplaatst door een gebruiker, zoals informatie over panden die te koop of te huur zjin) wordt op verantwoordelijkheid van die derde partijen uitgegeven. Wij faciliteren enkel de toegang tot deze informatie via het Platform. Wij geven dan ook geen enkele garantie dat deze informatie volledig, correct, en up-to-date is.

15.3 De informatie op het Platform wordt dan ook aangeboden in de staat waarin zij zich bevindt. Wij geven omtrent deze informatie en onze Producten geen enkele garantie omtrent betrouwbaarheid, juistheid, volledig of de geschiktheid ervan voor jouw specifieke doel. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan in welke mate de Producten aan jouw doelstellingen of behoeften voldoen. Wij hebben evenmin controle over de kwaliteit, compatibiliteit of veiligheid van onze leden of over de waarheidsgetrouwheid, accuraatheid of volledigheid van publicaties op het Platform door onze leden. Je bent je ervan bewust dat, ondanks de verbodsbepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, materiaal op het Platform onjuist of bedrieglijk kan zijn.

15.4 Gelet op wat voorafgaat, is de informatie die wij via onze Producten ter beschikking stellen dan ook slechts één bron van informatie waarmee je voor jouw specifieke doeleinden rekening kan houden. Het kan niet beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander professioneel advies. Bovendien mag je de Producten niet als enige bron van informatie gebruiken, maar dien je steeds ook andere bronnen te raadplegen voor jouw specifieke doeleinden of bij jouw besluitvorming. De verwijzing naar onze Producten in een commerciële context (bv. als voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, een samenwerking aan te gaan, enz.) gebeurt dan ook enkel en steeds op jouw eigen verantwoordelijkheid.

15.5 Mocht je als klant of derde partij van oordeel zijn dat de informatie die op ons Platform of in onze Producten wordt weergegeven foutief is, kan je ons altijd contacteren via de contactgegevens opgenomen in afdeling 1 van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zullen dan naar best vermogen nagaan of op die vraag kan worden ingegaan, dit echter zonder afbreuk aan de automatische aard van onze algoritmes en wiskundige modellen die wij naar best vermogen onderhouden.

16. Beschikbaarheid van het Platform

16.1 Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om het Platform (inclusief haar inhoud en Eigen Inhoud) voor jou beschikbaar te maken en te houden, kunnen wij niet garanderen noch garanderen wij, dat het Platform met inbegrip van enige inhoud die op of via het Platform wordt verstrekt, te allen tijde toegankelijk is of dat de toegang niet zal worden onderbroken. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid wanneer het Platform, of delen van het Platform, tijdelijk niet beschikbaar is of beperkt toegankelijk is om welke reden dan ook.

16.2 Je aanvaardt daarbij ook dat wij op geregelde tijdstippen onderhoud aan het Platform kunnen uitvoeren, waardoor het Platform mogelijk geheeld of gedeeltelijk onbeschikbaar wordt. We streven er daarbij uiteraard naar om deze onbeschikbaarheid zo beperkt mogelijk te houden.

16.3 Wij nemen redelijke maatregelen om te verzekeren dat het Platform operationeel en vrij van bugs is. De aard van het internet en van software beletten echter een continue en foutloze werking. Wij garanderen dus niet (en kunnen dat ook niet) dat ons Platform, of enige functionaliteiten daarvan, vrij zal zijn van fouten of gebreken.

16.4 Evenmin zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door welke vorm van malware ook (virus, DDOS-aanval, of ander technologisch schadelijk materiaal) dat jouw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander materiaal kan infecteren als gevolg van jouw gebruik van ons Platform.

Deel D: Bijzondere bepalingen van toepassing op de Producten

17. Abonnement tot het plaatsen van panden

17.1 Panden worden geplaatst op basis van de gegevens die op de afgesproken wijze aan ons worden overgemaakt. De gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de doorgestuurde gegevens. Waar het een tussenpersoon betreft (bv. vastgoedmakelaar) garandeert deze t.a.v. de onderneming volledig gemandateerd te zijn voor de vastgoedpromotie van de betrokken panden. Wanneer het een eigenaar betreft, garandeert deze over alle rechten te beschikken om het pand te verkopen of te verhuren.

17.2 De mate van beschikbaarheid en performantie van de publicaties kan variëren naar gelang de omstandigheden en wij behouden ons het recht voor om de wijze/plaats van publicatie aan te passen.

17.3 In geval van koppeling met makelaarssoftware wordt het werkelijk verbruik van de eventuele kosten die de softwareleverancier aanrekent aan onze onderneming integraal doorgerekend op kwartaalbasis.

17.4 In aanvulling op de overige bepalingen inzake aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, aanvaarden de partijen dat de totale aansprakelijkheid tussen partijen voor een gebrekkige of onvolledige uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot een maximumbedrag van 5.000,00 EUR in hoofdsom, interest en kosten, behoudens bedrog of opzettelijke fout.

18. Abonnement voor Realo Seller™ (enkel voor professionelen)

18.1 Onder deze abonnementsformule zullen wij geïnteresseerde verkopers/verhuurders (seller leads, hierna “leads”) doorsturen naar het vastgoedkantoor. De beschikbaarheid en de prestaties van deze leads kunnen variëren en wij hebben het recht om de bezorgmethode en de postcodes van de leads te wijzigen. De overeenkomst tussen ons is bindend na onze bevestiging van de opdracht, hetzij door onze verzending van leads aan de makelaar.

18.2 Het vastgoedkantoor bevestigt over een BIV-erkenning en alle andere wettelijke vereisten met betrekking tot vastgoedbemiddeling te beschikken en wenst met de onderneming samen te werken om deze leads verder te helpen bij de verkoop/verhuur van het pand.

18.3 Het vastgoedkantoor zal in aanmerking komen voor het ontvangen van leads in de postcodes beschreven in de bestelbon en betaalt hiervoor een maandelijks bedrag. Wij kunnen niet garanderen dat er verkopers zullen doorgestuurd worden aangezien het kantoor eerst steeds wordt voorgesteld aan de verkoper en deze zich vervolgens dient in te schrijven.

18.4 Een doorgestuurde lead moet aanvaard worden door het vastgoedkantoor, ook als het geen goede lead blijkt te zijn. Het vastgoedkantoor zal altijd het schattingsverslag gratis doorgeven. Wij kunnen de kwaliteit van de geleverde service van het vastgoedkantoor te allen tijde controleren.

18.5 Geen van de partijen is jegens elkaar exclusiviteit verschuldigd.

18.6 In aanvulling op de overige bepalingen inzake aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, aanvaarden de partijen dat de totale aansprakelijkheid tussen partijen voor een gebrekkige of onvolledige uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot een maximumbedrag van 5.000,00 EUR in hoofdsom, interest en kosten, behoudens bedrog of opzettelijke fout.

19. Abonnement voor Realo Valuations & Explorer™ (enkel voor professionelen)

19.1 De overeenkomst tussen onze onderneming en de klant is bindend na onze bevestiging van de opdracht. De klant gaat een Valuations abonnement aan waarbij een aantal schattingen per periode kan gemaakt worden. De beheerder van een bedrijfsaccount kan meerdere gebruikers toegang geven via de team pagina zodat elke gebruiker een persoonlijke account heeft. Het is niet toegestaan om deze persoonlijke account te delen of door te geven met andere personen.

19.2 Er zijn geen limieten op rapport downloads; je kan dus zoveel schattingsverslagen als je wil genereren per adres. We gebruiken de term 'schatting' als korte term voor 'schattingsadres'. Dit betekent dat we het gebruik limiteren op basis van het aantal adressen dat je toevoegt, en dus niet het aantal rapporten dat je downloadt.

19.3 Geen van de partijen is jegens elkaar exclusiviteit verschuldigd.

19.4 In aanvulling op de overige bepalingen inzake aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, aanvaarden de partijen dat de totale aansprakelijkheid tussen partijen voor een gebrekkige of onvolledige uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot een maximumbedrag van 5.000,00 EUR in hoofdsom, interest en kosten, behoudens bedrog of opzettelijke fout.

Deel E: Jouw rechten als een consument

20. Bepalingen specifieke van toepassing op consumenten

20.1 Zoals in deze Gebruiksvoorwaarden aangegeven, kan jij als consument gebruik maken van het Platform en van sommige Producten. Dat geldt enkel wanneer jij als consument kwalificeert overeenkomstig de criteria zoals bepaalde in de toepasselijke wetgeving. Kwalificeer jij als consument, dan moet je met de volgende bepalingen rekening houden, in aanvulling op de andere bepalingen zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

20.2 Als consument die een abonnement aangaat, beschik jij niet over een herroepingsrecht overeenkomstig de consumentenwetgeving. Van zodra jij een betalend abonnement aangaat, leveren wij jou immers digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd. Daarbij stem jij er als consument uitdrukkelijk mee toe dat de uitvoering van onze overeenkomst onmiddellijk begint na het afsluiten van het abonnement. Zo kan jij immers onmiddellijk van onze Producten gebruik maken. Wees je er dus van bewust dat je daardoor wel je herroepingsrecht verliest. Niettegenstaande het voorgaande, wijzen we er wel nogmaals op dat je aan het einde van je abonnement, je abonnement eenvoudigweg kan stopzetten.

20.3 We brengen je nogmaals op de hoogte van het feit dat onze overeenkomsten worden aangegaan voor de termijn zoals vermeld in het toepasselijke abonnementsplan en deze behoudens opzegging stilzwijgend worden verlengd. Zie daarvoor onder artikel 14.

Deel F: Belangrijke overige juridische bepalingen

21. Verdeling van de risico’s

21.1 In de ruimste mate als toegelaten door de wet en gelet op de specifieke aard van de diensten en de informatie die wij via onze Producten ter beschikking stellen, sluiten wij onze aansprakelijkheid uit voor welk soort van schade, kosten of enig ander verlies ook wanneer die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van het Platform en/of de Producten. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit evenwel onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze, wanneer een dergelijke uitsluiting of beperking niet is toegelaten door de toepasselijke wetgeving, inclusief in geval van ons opzet of onze grove schuld (in het geval je van het Platform gebruik maakt als een consument).

21.2 In geen geval zijn wij ten aanzien van onze klanten aansprakelijkheid voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van (maar zonder beperkt te zijn tot) het verlies aan kansen, het verlies van gegevens, emotionele schade, het verlies van tijd, het verlies van opportuniteit, verlies van activiteiten, toename van dubieuze debiteuren en het niet kunnen realiseren van verwachte winsten.

21.3 Onze (contractuele en extra-contractuele) aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot rechtstreekse schade (met uitsluiting van de schade voorzien in artikel 21.2 hierboven), met het volgende maximum. Onze volledige en integrale aansprakelijkheid (dus niet per schadegeval) voor die gevallen die ons kunnen toegerekend worden op grond van deze Voorwaarden en de toepasselijke wet, is in elk geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die door de betreffende klant aan onze onderneming zijn betaald in het jaar waarin het schadeverwekkende feit zich voordoet (of in geval van schadeverwekkende feiten gespreid over meerdere jaren, het eerste jaar daarvan).

21.4 Anderzijds dien jij ons als klant te vrijwaren voor alle kosten, verliezen en schade als gevolg van enige aanspraak die een derde partij tegen onze onderneming zou stellen als gevolg van het feit dat jij als klant gebruik maakt van onze Producten, dat jij Eigen Inhoud plaatst, of omwille van een verwijzing naar bepaalde informatie of parameters in onze Producten, in strijd met de Voorwaarden en hetgeen beweerdelijk schade zou toebrengen aan de derde partij in kwestie. Eveneens vrijwaar je ons voor alle kosten, verliezen en schade als gevolg van jouw gebruik van het Platform en/of de Producten in strijd met deze Voorwaarden.

21.5 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor zaken of omstandigheden die buiten onze wil om gebeuren (bv. internetstoringen, het niet beschikbaar zijn van technologienetwerken, vertragingen of malfuncties bij derde-leveranciers, onjuist of misleidend karakter van Eigen Inhoud, enz.).

21.6 Dit artikel 21 doet geen afbreuk aan, en is in aanvulling op, de andere bepalingen inzake aansprakelijkheid en risicoverdeling zoals opgenomen in de Voorwaarden.

22. Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

22.1 Partijen zullen hun overeenkomst uitvoeren met inachtneming van het beroepsgeheim van het vastgoedkantoor en haar makelaars (waar relevant). Partijen verbinden zich ertoe om zowel tijdens als na de beëindiging van de tussen hen gesloten overeenkomst gedurende een termijn van 2 jaar geen vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis krijgen gedurende de uitvoering van deze overeenkomst aan te wenden of bekend te maken, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van diegene die deze vertrouwelijke informatie heeft vrijgegeven of van diegene van wie zij die vertrouwelijke informatie hebben verkregen. Partijen komen daarbij wel overeen dat transactiedata in verband met een pand (bv. kenmerken van een pand, ligging, geafficheerde prijs, enz.) geen vertrouwelijke informatie uitmaken.

22.2 In bepaalde mate verwerken wij jouw persoonsgegevens als bezoeker en gebruiker. De manier waarop wij deze verwerken en jouw rechten in dat verband, worden verder uitgelegd in onze privacyverklaring.

22.3 Daarnaast voorzien wij op het Platform een informatiedocument dat uitlegt op welke manier wij gegevens verzamelen en verwerken om de inhoud op ons Platform ter beschikking te stellen aan onze bezoekers en gebruikers. Je kan dat document te allen tijde consulteren voor verdere informatie. Daarin leggen we ook uit hoe je ons kan contacteren indien je vragen zou hebben.

23. Gehele overeenkomst

23.1 Op elke transactie tussen jou en onze onderneming zijn enkel en exclusief de Voorwaarden van toepassing. De toepassing van algemene en/of bijzondere (inkoop)voorwaarden van onze bezoeker, gebruiker of klant, hoe ook genaamd en/of genoemd en ongeacht of zij omstandigheden regelen die in deze Voorwaarden niet aan de orde komen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Elk uitdrukkelijk of algemeen rechtsbeginsel dat stelt (of tot gevolg zou hebben) dat in geval van tegenstrijdige voorwaarden van partijen deze tegenstrijdige voorwaarden als nietig, ongeldig of onuitvoerbaar worden beschouwd (bijvoorbeeld de zogenaamde "knock-out" theorie), is niet van toepassing.

23.2 De overeenkomst tussen partijen zoals schriftelijk neergelegd bevat de gehele overeenkomst met betrekking tot het gebruik van het Platform en onze Producten, en vervangt alle eventuele voorafgaande onderhandelingen, gesprekken en documenten.

24. Gebruik van logo’s

24.1 Als vastgoedkantoor geef je hierbij uitdrukkelijk toestemming dat onze onderneming de naam, het logo, de foto’s van het vastgoedkantoor of haar makelaars en de publicatie-informatie met betrekking tot het vastgoedkantoor en haar makelaars kan gebruiken op het Platform dat ter beschikking gesteld wordt voor derden.

25. Bindende kracht en afstand van recht

25.1 Indien een of meer bepalingen (of een deel ervan) van deze Voorwaarden op grond van een definitieve uitspraak van een bevoegde rechter nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, behouden de overige bepalingen hun bindende kracht en reikwijdte zonder enige wijziging. Partijen zullen dan de nietige of onafdwingbare bepaling (of deel ervan) vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel als mogelijk, en voor zover wettelijk toegestaan, de oorspronkelijke bedoeling van de nietig of onafdwingbaar verklaarde bepaling belichaamt.

25.2 Indien een van de partijen nalaat rechten geheel of gedeeltelijk uit te oefenen kan dit niet aanzien worden als een afstand van recht. Elke afstand van recht vereist van de partij die afstand doet van haar recht een uitdrukkelijke bevestiging dat van dergelijk recht afstand werd gedaan.

25.3 De rechten zoals bepaald in de Voorwaarden zijn cumulatief, dat wil zeggen dat een beroep op het ene recht de toepassing van het andere recht niet uitsluit.

26. Logs en monitoren van het gebruik van het Platform

26.1 Wij zullen bepaalde activiteiten van onze bezoekers en gebruikers (elk een “Log”) loggen voor bewijsdoeleinden en om eventuele problemen die zich kunnen voordoen op te sporen en op te lossen.

26.2 Door gebruik te maken van het Platform, stem je ermee in dat wij Logs kunnen gebruiken voor audit- en bewijsdoeleinden (bijvoorbeeld informatie verstrekt tijdens de registratie, activiteiten op het Platform, enz.). De partijen aanvaarden de bewijskracht van de Logs en dat deze kunnen worden gebruikt in een geschil en/of om jouw naleving van de Voorwaarden te controleren.

26.3 De rechten zoals uiteengezet in de clausules 26.1 en 26.2 doen uitdrukkelijk geen afbreuk aan de wettelijke bewijsmiddelen waarop een partij (handelend als consument of niet-consument) zich kan beroepen.

27. Antidiscriminatieclausule

27.1 De antidiscriminatiewetgeving verbiedt elke vorm van discriminatie gebaseerd op (onder meer) nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap en sociale afkomst.

27.2 De gebruiker van het Platform moet de antidiscriminatiewetgeving respecteren en mag de gegevens van het Platform niet gebruiken om te discrimineren of om opdracht te geven om te discrimineren.

27.3 Indien de gegevens van het Platform gebruikt worden in strijd met de antidiscriminatiewetgeving, dan kan dit gemeld worden aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum, rechtstreeks (http://unia.be/nl/discriminatiegronden) of via de lokale meldpunten (http://unia.be/).

27.4 Wij houden ons eveneens het recht voor om het Interfederaal Gelijkekansencentrum op de hoogte te brengen van elk gebruik dat wordt gemaakt van de gegevens van het Platform in strijd met de antidiscriminatiewetgeving en om in dergelijk geval het lidmaatschap op te zeggen.

27.5 Op de website van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (http://www.diversiteit.be) is meer informatie beschikbaar over de antidiscriminatiewetgeving.

28. Wijzigingen in de Voorwaarden en het Platform

28.1 Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Je kan de laatste revisiedatum van de Voorwaarden steeds terugvinden aan het einde van het bewuste document. Door het Platform te blijven gebruiken met gewijzigde Voorwaarden, aanvaard je gebonden te zijn voor de gewijzigde Voorwaarden. Ga je daar niet mee akkoord, dan moet je stoppen het Platform te gebruiken na de inwerkingtreding van de gewijzigde Voorwaarden.

28.2 Als de wijzigingen een negatief effect hebben op een dienst waarvoor je betaalde, heb je het recht om deze dienst op te zeggen en een pro rata vergoeding te ontvangen, op voorwaarde dat je ons verwittigt binnen een periode van 30 dagen sinds de gewijzigde voorwaarden.

28.3 In elk geval raden wij jou ten zeerste aan de Voorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen.

28.4 Teneinde nieuwe diensten en functionaliteiten aan te bieden, onze dienstverlening te verbeteren of te wijzigen en/of te reageren op wijzigingen in de regelgeving of commerciële behoeften, behouden wij ons te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het Platform geheel of gedeeltelijk aan te passen en om bepaalde functionaliteiten ervan te wijzigen, te vervangen door andere functionaliteiten of geheel stop te zetten. Je zal in dat geval geen recht hebben op een schadevergoeding, maar wij zullen ernaar streven om de basisfunctionaliteit van ons Platform te bewaren.

29. Overmacht

29.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor gevallen van overmacht die de uitvoering van onze overeenkomst met jou vertragen of verhinderen. Overmacht is iedere omstandigheid die redelijkerwijze buiten de controle van onze onderneming ligt. Worden o.m. maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten, problemen met internetvoorziening of netwerk issues, gevallen van cybercriminaliteit zoals hacking, problemen met onze derdedienstverleners zoals hostingleveranciers.

30. Overdracht

30.1 Wij hebben het recht de overeenkomsten met onze klanten (waaronder begrepen de Voorwaarden) te allen tijde over te dragen in geval van een reorganisatie en/of herstructurering van onze onderneming (bv. in geval van een overname, afsplitsing bedrijfstak, fusie, splitsing, investering, enz.). Wij hebben daarvoor geen akkoord nodig van onze klanten maar zullen hen daar wel van op de hoogte brengen.

31. Interpretatie

31.1 De onderverdeling van de Voorwaarden in diverse titels en subtitels is slechts toegevoegd voor het gebruiksgemak van de lezer. Dergelijke onderverdelingen kunnen niet gebruikt worden ter interpretatie van de bewuste clausules of onderdelen ervan.

32. Beëindiging van de overeenkomst

32.1 De bepalingen van de Voorwaarden die bedoeld zijn om te blijven bestaan na de beëindiging van onze contractuele relatie (om welke reden dan ook), zullen als dusdanig ook blijven voortduren en van kracht zijn tussen de partijen.

33. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en opvolging van klachten

33.1 Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst die wij hebben met jou, met uitsluiting van de verwijzingsregels zoals uiteengezet in het internationaal privaatrecht.

33.2 Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van het Platform, onze overeenkomst en de interpretatie en uitvoering daarvan, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, België. Dit is uiteraard zonder afbreuk aan enige consumentenrechtelijke regels die anders zouden bepalen.

33.3 Uiteraard verkiezen we te allen tijde dat je met ons contact opneemt in geval van een discussie of klacht, zodat we kunnen nagaan of we dit onderling kunnen oplossen. Wij spannen ons in om jou zo snel als mogelijk van antwoord te dienen.

33.4 Noteer ten slotte ook dat binnen Europa een online platform werd opgezet om klachten van consumenten te behandelen over online-dienstverlening. Indien wij niet op een gepaste wijze hebben gereageerd op een klacht, dan kan je als consument (zonder verplichting evenwel) altijd van dit platform gebruik maken. Je vindt dit platform en bijhorende uitleg via deze link.

33.5 Immoweb S.A. biedt tools aan eigenaren en verkopers om de prijs van een eigendom te schatten en de mogelijkheid om wijzigingen in deze prijs in de loop van de tijd te volgen via regelmatige e-mailupdates. Een essentieel onderdeel van deze service bestaat erin eigenaren en verkopers gratis in contact te brengen met een vastgoedprofessional. Alle verkregen schattingen zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. Als de term waarderen/waardering wordt gebruikt, moet dit worden begrepen als schatten/schatting. Wanneer je een concreet verkoopproject hebt, zal Immoweb je in contact brengen met een vastgoedprofessional om je te ondersteunen bij het verfijnen van de waarde van je eigendom. Immoweb S.A. is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten die door een vastgoedprofessional worden geleverd.

Opgemerkt dient te worden dat het onder deze clausule gegeven advies uitsluitend voor informatieve doeleinden is en dat er geen rechten kunnen worden ontleend in het kader van een lopend verkoopproject of in het kader van een toekomstig verkoopproject.

© Realo NV – Laatst gewijzigd in July 2024