Algemene voorwaarden voor Realo Pro™

 1. Realo NV met zetel te Poel 16, 9000 Gent, België, ondernemingsnummer 0543.772.595 (hierna verder ‘Realo’) zal op de wijze zoals aangegeven op de bestelbon een dienst uitvoeren op de mobiele applicaties, de websites en de web services van Realo op basis van de gegevens die op de afgesproken wijze aan Realo worden overgemaakt. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de doorgestuurde gegevens en garandeert t.a.v. Realo volledig gemandateerd te zijn voor de data. De overeenkomst tussen Realo en de klant is bindend na bevestiging van de bestelbon.

 2. Realo zal factureren aan het begin en bij hernieuwing van het abonnement. Alle vergoedingen zijn exclusief BTW. Realo zal maandelijks of jaarlijks factureren zoals aangegeven op de bestelbon. In geval van koppeling met makelaarssoftware wordt het werkelijk verbruik van de eventuele kosten die de softwareleverancier aanrekent aan Realo Belgium integraal doorgerekend. Dit gebeurt op maandelijkse basis in geval van maandelijkse facturering, of op kwartaalbasis in geval van jaarlijkse facturering. De facturen worden voldaan per overschrijving op het rekeningnummer BE86 0689 0501 2350 met BIC GKCCBEBB en met vermelding van het factuurnummer. Alle facturen zijn binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaalbaar aan Realo, en brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op tegen 1 % van de hoofdsom per begonnen kalendermaand. Daarnaast heeft Realo in geval van wanbetaling het recht om de uitvoering van de lopende opdrachten of verbintenissen onmiddellijk te staken of op te schorten, en om de bedragen van de openstaande facturen te verhogen met een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 40,00 EUR, wegens de bijkomende administratieve kosten ten gevolge van niet-betaling. Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn ten laste van de klant.

 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij anders bepaald op de bestelbon. Partijen kunnen deze opzeggen mits een opzegtermijn van 30 kalenderdagen in acht wordt genomen, de overeenkomst van bepaalde duur wordt stilzwijgend verlengd tenzij opzegging minstens 30 dagen voor het einde van de periode. De opzegging door de klant gebeurt via e-mail aan support@realo.com. Realo is eveneens gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen mits eenvoudige kennisgeving aan de klant in geval van aanhoudende wanbetaling van twee of meer maandelijkse facturen.

 4. De klant verbindt zich er toe dat de informatie die zij doorsturen waarheidsgestrouw is. Realo behoudt zich het recht om foutieve informatie aan te passen of te verwijderen of bij aanhoudende problemen of klachten het contract kostenloos stop te zetten.

 5. Realo is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert, dit is iedere omstandigheid die redelijkerwijze buiten de controle van Realo ligt. Worden o.m. maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Realo dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de overmacht.

 6. Realo is niet aansprakelijk voor diensten geleverd door de klant, haar makelaars of andere aangestelden. De klant of haar makelaars zijn niet aansprakelijk voor de diensten geleverd door Realo. De totale aansprakelijkheid tussen partijen voor een gebrekkige of onvolledige uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot een maximumbedrag van 5.000,00 EUR in hoofdsom, interest en kosten, behoudens bedrog of opzettelijke fout. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, economische schade, gevolgschade, winstderving of verlies van investeringen is uitdrukkelijk uitgesloten.

 7. Partijen zullen deze overeenkomst uitvoeren met inachtneming van het beroepsgeheim van de klant en haar makelaars. Zij verbinden zich ertoe om zowel tijdens als na de beëindiging van deze overeenkomst gedurende een termijn van 2 jaar geen vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis krijgen gedurende de uitvoering van deze overeenkomst aan te wenden of bekend te maken, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van diegene die deze vertrouwelijke informatie heeft vrijgegeven of van diegene van wie zij die vertrouwelijke informatie hebben verkregen.

 8. De klant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming dat Realo de naam, het logo en de publicatie van informatie met betrekking tot de klant kan gebruiken op het Realo platform (website, mobiele applicatie, data tools & API) dat ter beschikking gesteld wordt voor derden.

 9. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen Realo en de klant, met uitsluiting van diens algemene voorwaarden en alle eerdere onderhandelingen, gesprekken en documenten tussen partijen aangaande de betrokken diensten. Elke wijziging, afwijking of toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening door Realo van haar rechten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. Elk geschil m.b.t. deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en wordt definitief beslecht volgens het Arbitragereglement van CEPANI, door één of meer arbiters die conform dit reglement zijn benoemd.

 10. Immoweb NV, met zetel te Wolstraat 70, 1000 Brussel, België, verwerkt uw persoonsgegevens om u de producten en diensten van Realo NV, met zetel te Poel 16, 9000 Gent, België, te kunnen aanbieden en, wanneer u daarvoor kiest, u te assisteren bij het sluiten van een overeenkomst met Realo NV. Het betreft dan in het bijzonder gegevens zoals uw naam, uw contactgegevens, uw professionele gegevens en gegevens betreffende onze klantenrelatie met u. Voor deze verwerkingen zijn zowel Immoweb NV als Realo NV verwerkingsverantwoordelijke en u kan beide organisaties contacteren voor meer informatie en voor de uitoefening van uw rechten. Wij beroepen ons op het legitieme belang om u deze producten en diensten te mogen voorstellen en op de uitvoering van de overeenkomst om, wanneer u een bestelling plaatst, uw persoonsgegevens door te geven aan Realo NV alsook deze verder te verwerken in het kader van normaal klantenbeheer. Uw persoonsgegevens blijven bewaard voor zolang u klant bij ons bent en tot tien jaar na de beëindiging van onze klantenrelatie met u. Uw persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan de IT dienstverleners die wij gebruiken in het kader van onze bedrijfsvoering alsook aan Realo NV wanneer u een bestelling plaatst. Deze verwerkingen hebben uitsluitend plaats binnen de Europese Unie. U heeft vanzelfsprekend bepaalde rechten ten aanzien van deze verwerkingen, waarvoor wij u graag doorverwijzen naar onze kennisgevingen die op de volgende plaatsen vindt:


 11. Realo behoudt zich het recht voor om de configuratie en de inhoud van haar website te allen tijde te wijzigen. Realo behoudt zich tevens het recht voor om eenzijdig de inhoud van de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of haar tarieven jaarlijks of op elk ander ogenblik aan te passen, onder meer om te voldoen aan nieuwe wettelijke of reglementaire verplichtingen of gewijzigde marktomstandigheden In geval van wijziging van de overeenkomst, zal Realo de wijzigingen voorafgaandelijk meedelen, mits inachtname van een redelijke opzegtermijn in het voordeel van de klant van minstens vijftien (15) dagen vanaf de kennisgave van de wijzigingen. De kennisgave gebeurt door het verzenden van de wijzigingen van de overenkomst of van de gewijzigde artikelen op een permanente gegevensdrager (bv. e-mail) met vermelding van de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingen. Realo kan een langere opzegtermijn in acht nemen rekening houdend met de aard van de doorgevoerde wijzigingen. Indien dergelijke wijzigingen meegedeeld worden door Realo, heeft de klant het recht om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen binnen de door Realo toegekende opzeggingstermijn. Indien de klant niet overgaat tot opzegging van de overeenkomst binnen de door Realo toegekende opzeggingstermijn, wordt de gewijzigde overeenkomst geacht stilzwijgend aanvaard te zijn door klant. Bovendien kan de betrokken klant op elk ogenblik, schriftelijk of door een duidelijke bevestigende handeling, afzien van de door Realo toegekende opzeggingstermijn.